Kniha

Ako mať zdravý mozog v každom veku

Žáner: Zdravý spôsob života, Medicína, zdravie
Autor: Katarína Horáková
Vydavateľstvo: Plat4M Books, s.r.o
Rok vydania: 2014
Počet strán: 216
Väzba: Knihy viazané
Rozmer: 140 x 195 mm
ISBN: 978-80-89642-17-5
Ako matˇ zdravý mozog a chra´nitˇ si jeho funkcˇnostˇ v každom veku? Ta´to ota´zka tra´pi kazˇde´ho z nás. Nik nechce ostatˇ odka´zany´ v starobe na starostˇ svojich pri´buzny´ch. Mozog na´m umozˇnˇuje myslietˇ, analyzovatˇ, syntetizovatˇ situa´cie, prijímatˇ rozhodnutia, pama¨tatˇ si, priestorovo sa orientovatˇ, ucˇitˇ sa ba´sne cˇi riesˇitˇ zlozˇite´ matematicke´ u´lohy. Aj vdˇaka tomu ma´ cˇlovek v pri´rode vy´nimocˇne´ postavenie. Va¨cˇsˇina z na´s si ani neuvedomuje, zˇe aj mozog ma´ na´rok na adekva´tnu starostlivostˇ. V nasˇom kazˇdodennom zˇivote ho cˇasto však zanedba´vame. Nadobudli sme falosˇny´ pocit, zˇe je ovelˇa menej zranitelˇny´, ako ine´ orga´ny. Kedˇzˇe mozog nie je inervovany´, mnohe´ jeho nemoci sa rozvi´jaju´ v tichosti cele´ roky i desatˇrocˇia. Medzi najza´kernejsˇie a najobávanejšie ochorenia patria Alzheimerova a Parkinsonova choroba. Kniha Katari´ny Hora´kovej prina´sˇa osvedcˇene´ recepty, ktore´ na´m pomo^zˇu uchovatˇ si zdravu´ myselˇ a výbornú pamäť azˇ do vysoke´ho veku. Autorka upriamuje svoju pozornostˇ na za´kladne´ komponenty stravy, ktore´ su´ podstatné pre plnohodnotnu´ preva´dzku nervove´ho syste´mu. Dozvieme sa, čo potrebuje mozog, aby správne fungoval, ale aj čo je nevyhnutné na jeho obnovu a optimálnu funkčnosť. Vysvetľuje prečo treba predchádzať Alzheimerovej alebo Parkinsonovej chorobe už od mladosti. Ďalej autorka odhaľuje, ako si máme chrániť mozog, popisuje prameň dobrej nálady a spôsob výroby hormónov šťastia, poukazuje na to, čo spôsobuje psychickú labilitu a predovšetkým čo je kľúčom k zdraviu nášho mozgu. Podrobne sa Katarína Horáková venuje následkom nezdravého životného štýlu na náš mozog. Dlhodobý stres je jeden z faktorov vážneho ohrozenia našej mysle a jeho najhoršie formy sú podľa autorky tvrdou ranou, ktorú si neraz zbytočne dávame sami. Atraktívnym spôsobom ponúka rôzne rady, ako sa dá tejto hrozbe ubrániť. A nie sú to len jogové cvičenia proti stresu, únave a bolesti. Dáva praktické návody, ako sa dostať von z krízy, ktorá nám poškodzuje náš mozog a oslabuje jeho schopnosť brániť sa ničivým chorobám. Jedným z týchto návodov je plnohodnotný spánok. Autorka vysvetľuje, prečo nám chýba uspávací hormón melatonín, prečo nesiahnuť po uspávacích práškoch a dáva námety, ako dosiahnuť dobrý nočný spánok, ktorý je kritický pre detoxikáciu mozgu. Čitateľa neraz prekvapí najnovšími vedeckými objavmi, z ktorých vyplýva, že máme dva mozgy – jeden v lepke a druhý v čreve, ktorý vyrába viac hormónu šťastia ako mozog. Ďalej sa dočítame, že pravidelným cvičením podporíme tvorbu nových mozgových buniek v každom veku a že počúvanie hudby pozitívne ovplyvňuje emocionálne a intelektuálne centrá mozgu. K. Horáková zdôrazňuje, že najcitlivejším orgánom na nedostatok vody, kyslíka a zdroja energie - glukózy je mozog. Kniha Ako mať zdravý mozog v každom veku je vhodná pre všetky vekové skupiny – deti, ženy i mužov. Kto chce mať múdre deti, kto sa chce dozvedieť, ako docieliť produktívnu inteligenciu a konkurenčné schopnosti, ako sa ľahšie učiť, ale aj kto sa nevie a nechce zmieriť s trápnymi "seniorskými momentami" a nepovažuje ich za normálne, venuje autorka túto knihu. Dáva každému šancu skvalitniť svoj život po všetkých stránkach a prežiť ho v plnej kvalite bez zabúdania a iných nepríjemných prejavov.
Komentáre
neprihlásený